logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Moja Riječ

 

Objava se zove "Ovo je moja riječ Alfa i Omega", Evandjelje Isusovo, Hristova objava koju svijet ne poznaje
Objava je data 1989. godine preko ženske osobe pod imenom Gabriela (Njemačka).

 

 

Krštenje

Riječima "Učite i onda krstite" mislio sam na krštenje
Duhom Svetim. Jer tko je primio i ispunio učenje iz
Duha, taj je duhovno kršten; on ne treba više krštenje
vodom. Krštenje vodom može vrijediti samo još kao
simbol. Jer svaki čovjek koji ostvaruje zakone Božje
kršten je Duhom života i može ući u Nebo pošto on
ispunjava zakon života, Boga u Meni, Hristu.
Ja, Hrist, primio sam od Ivana krštenje vodom kao
simbol, i otada sam počeo propovijedati i učiti te ljudima
objašnjavati Kraljevstvo Božje.

Prskanje zemaljskom vodom tek je jedan simbol. Tko
vjeruje u Božju duhovnu struju i posveti svoj život
Bogu, taj će postići ublaženje i iscjeljenje preko života iz
Boga - bilo da uroni u vodu koja je samo simbol ili dozi-
va Boga od srca, svejedno gdje se nalazio.

Riječ "krštenje" znači blagoslov srca, unutarnjeg bitka,
kroz Svetog Duha.

 

Raj i pakao

Svi, koji rade svjesno protiv zakona, protiv su
Očevog svjetla i ne žele doći na svjetlo, jer vjeruju, da
tako dugo dok su u tami neće biti osuđeni. U stvarnosti
nose već svoj vlastiti sud u sebi, jer Nebo i pakao su u
samom čovjeku.

Jedino čovjek sam može pokvariti svoju dušu i svoje
tijelo svojim ljudskim mislima, riječima i djelima, koji-
ma uspostavlja vezu s Tamom. Što je protiv Božjeg
zakona, to donosi ljudima propast. Stoga se bojte jedino
svojih prijestupa, jer što čovjek sije to će i žeti. I spozna-
jte: Pakao nije mjesto nego stanje duše, koja se je predala
protivnome, "knezu tame".

Kraljevstvo je Božje u nutrini, u duši
svakog čovjeka.

Pripremite Meni, Kristu
Božjem putove u sebi, jer Kraljevstvo Božje iz kojeg Ja
dolazim je u vašoj nutrini!

Govorio sam ljudima o Kraljevstvu Božjem, koje je u
njima.

Ono što se tada dogodilo, može se dogoditi i danas.
Jer vidite, vi koji čitate Moje riječi, Hrist ne hoda više u
Isusu po ovoj Zemlji - Hrist, o dijete čovječje, u tebi je! I
gdje god da jesi, kud god pođeš: Ja Sam u tebi snaga
otkupljenja koja liječi i tvoje tijelo, ako je to dobro za
tvoju dušu. Ti, o čovječe, ne trebaš Me tražiti - naći ćeš
Me u sebi! Ne moraš ići ni tamo ni ovamo - Ja Sam u
tebi! I svuda gdje si ti, tu Sam Ja. Povuci se u neku
mirnu sobu i uđi u malu odaju svoga srca, da bi se od
srca molio. Predaj u molitvi Meni, koji Sam u tebi nas-
tanjen, ono što ti leži na srcu i vjeruj da Ja mogu sve.
I ako u svojoj vjeri ne dopustiš sumnju u Mene,
dogodit će se ono što je za tebe dobro i što služi spasen-
ju tvoje duše. Kao i tada i danas vrijedi zakon: Tvoje ti je
vjerovanje pomoglo. I ako ne griješiš više - a trudiš se
pridržavati zapovijedi života - tvoja je molba vec
uslišena u tvojoj duši. Ako to služi daljnjem razvoju
tvoje duše, spasenje će tada postati djelotvorno u tvojoj
duši i tvom tijelu.

 

Crkve

U tijeku daljnih vremenskih razdoblja, ljudi su sami
sebe uzvisili u bogove i postigli su bogatstvo i ugled te
su izgradili vlast, da bi vladali čitavim narodima.
Konačno su bogatstvo, i vlast postali idolima mnogih
ljudi. Idoli ovoga svijeta koje narod još u današnjem vre-
menu [1989] poštuje su i svjetovna i crkvena vlast.
Njihovi dužnosnici posjeduju velika bogatstva i ugled i
utjecaj i time vladaju narodom. Tko ih poštuje, postaje o
njima ovisan i uzdiže ih do idola. Jer vezivanje za ljude,
za ljudske sklonosti i predstave je idolopoklonstvo.

U sva vremena, pa još i u današnje vrijeme [1989],
ljudi su stvarali i stvaraju sebi vanjske znakove i obiljež-
ja da bi se molili Bogu. Čovjek će tako dugo stvarati ove
vanjske slike, obilježja i znakove bogomolje, kao npr.
statue, sinagoge, crkve, trgove, uzvisine, brda, čak i rit-
uale i ceremonije dok u sebi ne prizna Boga, Duha istine
i ne drži "red hrama", zapovijedi života.

Narod Božji na Zemlji postat će snažnim narodom.
Stoga dolazi sve više ljudi da sklope vječni zavjet s
Bogom. Jer Ja, Hrist, zovem ih - a oni dolaze. Oni se
okupljaju da djeluju za Novo doba, Doba svjetla. Oni se
više ne mole Vječnome pred spomenicima i statuama.
Nemaju vanjske crkve. Ne penju se na brda da tamo
traže Vječnoga, u vjeri da će Ga tamo naći. Nemaju cer-
emonija i rituala. Obožavaju Vječnoga u svojem hramu,
u svojoj nutrini; jer tamo stanuje vječni Jedan, Bog.

Zaslijepljeni farizeji, vođe naroda i mnogi crkveni
ljudi govore nesvjesno, a dijelom i svjesno, mnogo neis-
tinitog. Svjesno govore krivo iz straha da bi mogli izgubiti
svoj ugled. Nesvjesno govore krivo zato što ne kontrolira-
ju svoje osjećaje i misli i bez samospoznaje rasipaju
zemaljske dane. Oni ne čiste svoje pogrešno ponašanje i
ne obuzdavaju svoje agresije koje potpaljuju njihovi stra-
hovi.

Spoznajte: Kukolj su posijali krojači mnijenja koji
nisu razumjeli Moje riječi, Moje izjave, i koji su istinu
izokretali - djelomice svjesno a također i nesvjesno.
Mnogi su istinu tumačili u svoju korist. Iz toga su
nastale, među ostalim, i crkvene institucije, obilježene
dogmama, vjerskim i znanstvenim pravilima, koje su
uvijek tumačile i tumače evanđelje, kako je bilo i još
jest, svrsihodno njihovoj instituciji. Pristup ovim insti-
tucijama imali su i imaju samo oni ljudi koji se
podređuju njihovim dogmama, vjerskim i znanstvenim
pravilima. Već samo ovo daje uvid u to što sam upravo
objavio: Oni su Moju riječ izokretali i prepravljali da bi
je učinili sebi korisnom. Istina je snaga iz beskonačnosti
i prisutna je za sve ljude.

Ovakve i druge klevetničke priče ondašnjih farizeja i
pismoznanaca ponavljale su se kroz sve generacije sve
do današnjeg doba [1989]. I danas, u velikom obratu vre-
mena događa se nešto slično kao za vrijeme Mojeg pos-
tojanja na Zemlji. Farizeji i pismoznanci - danas su to
intelektualne crkvene vlasti i njihovi podčinjeni -
kleveću ponovno one koji slijede Mene, Krista, i koji se
trude voditi pravi kršćanski život, pomagati nesebično
ljudima pored sebe, naviještati radosnu vijest da se
Kraljevstvo Božje približilo.

Sve dok čovjek sam ne postane hramom Unutarnjeg
života, u koji će svraćati da velikom Sve-Jednom pos-
većuje svoje mišljenje i djelovanje i iskazuje Mu zahvalu
za svoj zemaljski život, on ima potrebu za vanjskim
oblicima. U kolosalnim građevinama, koje on naziva
hramovima ili crkvama, prinosi žrtve prema vanjskim
običajima. U davnim vremenima to su bile žrtve kla-
njem; u današnje vrijeme [1989] to su rituali i ceremoni-
je, isprazno pjevanje i procesije. I u današnjoj generaciji
[1989] nisu još ukinuti ovakvi izvanjski, dijelom još
poganski običaji i još uvijek se obavljaju "u ime
Gospodina". Vječnom Ocu i Meni, Kristu, sve je to gro-
zota. Vječni Bog, Bog Izaka i Jakova, ne želi niti raskoš-
ne crkve niti hramove. On želi da su Njegova djeca hra-
movi Duha Svetoga, da se čiste i da održavaju čistotu a
svoje grešne misli i postupke da žrtvuju Njemu.

Voditelji službenih crkvi, koji poučavaju u Moje ime,
napravili su građevinu dogma u kojoj se skrivaju da ne bi
morali gledati istini u oči. U tu građevinu dogma oni
pozivaju svoje vjernike, nameću im u Moje ime ta dog-
matska naučavanja i obvezuju ih - pod prijetnjom tako-
zvanog vječnog prokletstva - da se pridržavaju tih
naučavanja.
Ta građevina dogmi sada je trula i u raspadanju; sliči
kuli od karata koju drži samo izvanjska vlast i izvanjsko
bogatstvo - ali ne Ja, Krist, koji sam kraljevstvo nutrine.

Ono što Sam Ja, kao Isus iz Nazareta govorio farizeji-
ma, pismoznancima i njihovim pristalicama, to vrijedi
još i danas [1989]: Onako, kako su Mene, Krista, u Isusu
iz Nazareta optuživali za sotonsko, kao što su Mene pro-
ganjali i ismijavali, tako će i prema Mojima u današnjem
vremenu [1989] postupati teolozi, tobožnji poznavatelji
Biblije i njihove pristalice. Današnji pismoznanci i
farizeji ponovno su mnogi crkveni i djelomično svje-
tovni poglavari. Budući da oni svoje dogme i crkvene
zakone smatraju osnovom da netko bude kršćanin, oni
ne razumiju što znaci pravo kršćanstvo.
Mnogi predstavnici crkvenih i svjetovnih vlastodrža-
ca bave se politikom te upotrebljavaju riječ "kršćanski"
u nekršćanske svrhe. Oni iskorištavaju Moje ime kako bi
častili svoje ime. Oni govore narodu o evanđelju ljubavi,
a malo njih po njemu žive. Oni donose neke zakone koji
su suprotni božanskom zakonu i tako gaze najsvetije,
zakon ljubavi i života. Oni dopuštaju ubijanje životinja.
Jedu meso u velikim količinama i piju žestoka pića.
Mnogi od njih suodgovorni su za oskrvnuće,
iskorištavanje i trovanje Zemlje, a mnogi koji sebe nazi-
vaju kršćanima, naoružavaju se za rat.

Još i danas crkveni poglavari sjede na počasnim mje-
stima, kako na svečanim gozbama tako i u njihovim crk-
vama, dopuštajući sebi da ih njihovi vjernici oslovljava-
ju počasnim titulama. I u današnje vrijeme [1989], oni
još uvijek odaju počast jednom čovjeku titulom "Sveti
Otac", premda sam Ja, kao Isus iz Nazareta naučavao da
postoji samo j e d a n Sveti Otac: To je Otac na Nebu,
Otac-Majka-Bog svih bića i ljudi. Oni poštuju i svoje
"svece", premda sam naučavao da "sveci" ne postoje -
već jedino blažena bića koja žive u Bogu.

Tko želi prepoznati proždrljive vukove u janjećem
krznu tobožnjih kršćana, neka provjeri crkvene
poglavare i njihove pristalice - među njima su mnogi
koji vladaju ovim svijetom i upotrebljavaju Moje ime
kao sredstvo za postizanje cilja:
Jesu li ti crkveni i svjetovni dužnosnici nasljednici
Nazarećanina?
Da li naučavanje kršćanskih vlasti čini ljude zdravima
i sretnima?
Da li je majka Zemlja zdrava, da li zemljina atmos-
fera pruža zaštitu Zemlji i ljudima?

 

O raznim stvarima

Spoznaj: Blizu je vrijeme u kojem će se zbiti ono što
je objavljeno. Lav će ležati pokraj janjeta, jer će ljudi
izvojevati pobjedu nad samima sobom - preko Mene,
njihovog Otkupitelja. Oni će sačinjavati veliku porodicu
u Bogu i živjet će u jedinstvu sa svim životinjama i s
čitavom prirodom.

"Teško vama kad svi ljudi o vama govore dobro,
jer su tako činili i njihovi očevi s lažnim prorocima."
Ako laskate svojim bližnjima zato da bi i oni vas
hvalili i da biste kod njih uživali ugled, onda ste isti kao
i krivotvoritelji, koji radi stjecanja koristi za sebe plaćaju
krivotvorenim novcem.
Slično je bilo i još je uvijek i s lažnim prorocima. Oni
su uživali i uživaju ugled u narodu jer su mu laskali i jer
su ih podržavali oni koji su također bili ugledni u narodu,
očekujući za uzvrat vlastiti prestiž i korist.

Spoznajte: Tko prepozna svoju bol i brigu kao svoju
vlastitu sjetvu i prihvati svoju patnju, taj pokazuje istin-
sku unutarnju veličinu. Ovo je znak duhovnog razvoja, a
duhovni razvoj vodi postupno u savršenstvo.

Bog nagraduje samo nesebicnost.
Nesebičnost raste i sazrijeva samo u onom čovjeku koji
je načinio, odnosno ostvario prve korake prema kra-
ljevstvu nutrine.
A prvi koraci prema tom kraljevstvu su kontrola
misli: sebične, negativne, sanjarske ili strastvene misli
zamijeni pozitivnim mislima, mislima spremnosti za
pomoć, radosnim, plemenitim mislima i mislima o onom
dobrom u čovjeku i u svemu što ti dođe u susret. Tako ćeš
postupno steći kontrolu nad svojim osjetilima.

Spoznajte: Tko raspravlja o duhovnim zakonitostima,
taj ne poznaje zakone Božje. Svatko tko želi raspravljati,
uvjeren je da zna bolje nego njegov bližnji i želi to sam
sebi potvrditi. Onaj tko raspravlja samo pruža svje-
dočanstvo o sebi samome, naime: da ništa ne zna i da je
nesiguran. Zbog toga on i raspravlja.

Jer ono što učinite najmanjem od svoje brace,
to činite i Meni - a također i sebi. Ono što ne želite da
vama čine, to ne činite nijednom od svojih bližnjih - jer
sve što od vas proizađe, to će vam se opet i vratiti. Zato
ispitujte svoje misli i čuvajte svoj jezik!

Spoznajte: slučajnosti nema.

U molitvi sam stalno govorio Bogu, Svome Ocu:
Koliko još moram boraviti među ovim krutim, tvrdogla-
vim ljudima?

Jednom počinjeni grijesi postaju vidljivi na tijelu tek
onda kada je čovjek nerazuman i kada svjesno previđa
brojne opomene i uputstva. Ako je grijeh postao vidljiv
na tijelu kao bolest, patnja ili sudbinski udarac, onda ga
čovjek treba i nositi.

"Sudnji dan" duše nije sat smrti čovjeka, niti neko
unaprijed određeno vrijeme, već je to buđenje duše za
božansko i ulaženje u viša, svjetlija područja života, sve
do Oca-Majke-Boga, koji je apsolutni život.

Samo život u Bogu i s Bogom pravi je život. Sve drugo
su ljudske predstave o životu ili projekcije želja i čežnji.

Prije Mog vremena kao Isus iz Nazareta i nakon Mog
života na Zemlji, objavljeno je mnogo toga iz vječne
istine. Mnogi ljudi su pisali o istini, također u takozva-
nim evanđeljima. Što se dogodilo? Pojedini naučnici,
koji su bili ovlašteni od crkvene institucije, izabrali su od
velikog broja postojećih duhovnih spisa mali broj onih
koje su smatrali istinom i načinili su od njih knjigu koju
su nazivali "Biblija". Već prema tome kako su razumjeli,
oni su po slobodnom nahođenju izbacili mnoge istine i
unijeli neistine.

Medutim, onaj tko doslovno uzima riječi koje Sam
govorio kao Isus iz Nazareta, taj će još i danas lutati; jer
su riječi bile i jesu samo simboli i putokazi k unutarnjoj
istini.

Ali onaj tko je protiv svog bližnjeg, time što
ga podcjenjuje i pristupa mu bez razumijevanja, on će
uvijek nanovo zalutati. Tko odbija svoje bližnje, svejed-
no iz kojeg razloga - taj ne poznaje niti svog bližnjeg niti
sebe samog.

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice