logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Sudnji Dan

 

Do ovog tumačenja smo došli kroz 8 načina proučavanja Svetog Pisma.

 

Mnogi se slažu da su događaji na svijetu sve dramatičniji, da je globalna situacija sve teža, opasnija, neizvjesnija. Mnogima djeluje da se i vrijeme nekako "ubrzalo" (to "ubrzanje vremena" je u određenim knjigama-objavama najavljeno još krajem 80-tih godina). Neki imaju osjećaj da su velike promjene na pomolu.
U vezi sa svim ovim se sve više aktuelizuje pitanje "Sudnjeg Dana".
Jedni ga tumače na jedan način, drugi na neki drugi način. Jedni ga stavljaju u jedno vrijeme, a drugi u neko drugo vrijeme. Jedni smatraju da će Sudnji Dan trajati jedan običan dan, drugi smatraju da je u pitanju nešto duži vremenski period.
Čitajući u zadnje vrijeme najave raznih astrologa, vidovnjaka, idigo djece, duhovnih učitelja mogu se primjetiti velika poklapanja u njihovim predviđanjima. Naravno, ima i neslaganja, ali sličnih i čak istih predviđanja ima sve veći broj, iako bi možda mnogi očekivali upravo suprotno. Ta predviđanja se uglavnom slažu u jednom: prvo će situacija na svijetu biti sve teža, doživjeće neku svoju kulminaciju, najavljuju se i velike klimatske i druge kataklizme (zar se to već ne dešava?), a onda će doći do *nekih* promjena koje će situaciju okrenuti na sasvim drugu stranu, ljudi (koji ostanu na Zemlji) će postati svjesniji svoje duhovne prirode, okrenuće se duhovnoj izgradnji, doći će vrijeme materijalnog i svakog drugog prosperiteta.
U raznim predviđanjima se kao godina prekretnice spominje 2012. godina, ta godina je možda najpoznatija po tome što se vezuje za neka predviđanja plemena Maja, navodno njihov kalendar završava te godine. Ali u zadnje vrijeme je primjetno da se ta godina sve više spominje i od strane drugih a ne samo od strane onih koji vjeruju u predviđanja Maja.

Na ovom sajtu iznosimo spoznaje do kojih smo došli proučavajući Sveto Pismo kroz osam načina proučavanja pa ćemo ovde iznijeti i neke naše poglede na Sudnji Dan, a pokušaćemo potražiti i njegovu vremensku odrednicu, i pokušaćemo vidjeti da li se u Svetom Pismu može pronaći godina 2012., bar u grubim crtama.

Mi se slažemo da su sva ova novija dešavanja na svijetu naznake nekih velikih promjena.

Smatramo da Sudnji Dan nije strogo jedan dan od 24 sata već jedan duži vremenski period, koji već neko vrijeme traje, u kome se ljudi pomnije posmatraju i u kom se dešavaju u proročanstvima ranije najavljene globalne promjene.

Ovde ćemo pisati o famoznom "trećem danu" koji se pod zanimljivim kontekstom pominje na više mjesta u Svetom Pismu, uglavnom u prorocima i proročanskim zapisima.


Prvi slučaj

Sigurno je svima poznato da je Isus Hrist vaskrsao nakon tri dana koje je proveo u grobu. Onima koji su čitali Sveto Pismo je poznato i to da je Hrist u više navrata učenicima unaprijed najavio da će "ustati" nakon tri dana, što oni tada nisu shvatali.

A evo jedan zanimljiv događaj iz Jerusalimskog hrama:

A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti? Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti. A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš? A on govoraše za crkvu tijela svoga. A kad usta iz mrtvih, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše Pismu i riječi koju reče Isus. (Evanđelje po Jovanu 2,18-22)

Ovo proročanstvo se ispunilo jer je Hrist vaskrsao nakon tri dana, tj. u jutro trećeg dana.

To je jedno tumačenje, "bliže" tumačenje.

Za drugo je potrebno malo matematike, i stih:

Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Bogom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. (2. Petrova poslanica 3,8)

Sada po ovome, 3 dana su:

3 x 1000 godina

Treći dan je treći milenijum, koji je počeo prije pet godina. A Hrist je vaskrsao u samu zoru, vrlo rano (u osvit) trećeg dana:

A u prvi dan nedjelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne bješe rasvanulo, i vidje da je kamen odvaljen od groba. (Evanđelje po Jovanu 20,1)

Znači početak "trećeg dana" je početak trećeg milenijuma.

Još jedna zanimljivost, Marija Magdalena koja je prva vidjela vaskrslog Hrista u zoru 3. dana ima inicijale MM što u rimskim brojevima predstavlja broj 2000, tj. godinu 2000, odnosno početak trećeg milenijuma!

Šta sad po ovom tumačenju znači vaskrsavanje Hrista u početku "trećeg dana" koji je zapravo početak trećeg milenijuma? Za Hrista je u poslanicama njegovih apostola rečeno da je on glava crkve a da hrišćani čine tijelo crkve, to je opis prave crkve kao zajednice živih ljudi, vjernika. "Vaskrsavanje Hrista" bi moglo značiti buđenje pravih hrišćana, njihovo međusobno prepoznavanje, njihovo ujedinjavanje u zajedničkom životu, radu, djelovanju, pri čemu bi oni u ovom značajnom i teškom periodu ukoliko obavljaju važne zadatke koje imaju sigurno bili u posebnoj zaštiti i blagoslovu Sila Nebeskih, a čak možda bi i Hrist kao glava crkve živio sa njima. Zaštita i blagoslov koji bi imali bi bili vrlo značajni u ovom a tek posebno u nastupajućem vremenu i događajima koji slijede.

Ovo je primjer poruka Svetog Pisma koje imaju više tumačenja, pri čemu sva mogu biti tačna, znači tri dana kao normalna tri dana, a i tri dana kao veći vremenski period, a sve se opet uklapa.

Još ćemo se vratiti na ovo malo kasnije.


Drugi slučaj

Zanimljivo je da se i u Starom Zavjetu govori o "trećem danu", i to u značajnom kontekstu.

U proroku Osiji se kaže:

Hodite da se vratimo ka Bogu; jer on razdrije, i iscijeliće nas, rani, i zaviće nas. Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim. Tada ćemo poznati Boga i sve ćemo ga više poznavati. (prorok Osija 6,1-3)

Ovdje je sve zanimljivo. Prvo, tu je poziv ljudima da se vrate Bogu, misli se na iskreno okretanje Bogu a ne kroz glumu, pomodarstvo, "vjerovanje" kao modu i slično, a što je nažalost u zadnje vrijeme mnogo zastupljeno i vidljivo na svakom koraku. Onda se u ovom stihu takođe govori o tome da će Bog ljudima "povratiti život za dva dana", gdje se najvjerovatnije misli na duhovni rad koji su ljudi trebali raditi nakon Hristovog djelovanja, a na osnovu Božije nauke koju je Hrist donio a koja ljude približava onome što jesu, daje im (samo)spoznaje, i time ih otvara za pravi život, život u Bogu. Za "treći dan" je rečeno da će Bog "podignuti ljude", i da će ljudi živjeti pred Njim, što se poklapa sa opisom koji smo gore dali, o pravim iskrenim vjernicima koji rade na svojoj duhovnoj izgradnji, koji će biti "podignuti" kroz duhovnu povezanost sa Ocem Nebeskim, blagoslov, zaštitu i sve ostalo što će dobiti, kao i kroz vječni život. Zanimljivo je što se kaže da će ti ljudi koji se vrate Bogu ujedno i živjeti pred Bogom, što se može i doslovno ostvariti, jer Hrist je Emanuel što znači "Bog s nama" (Bog s nama), kao što se i u Otkrivenju govori:

I ja Jovan vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svome. I čuh glas veliki s neba gdje govori: evo skinije Božije među ljudima, i živjeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. (Otkrivenje 21,2-3)

Ovo se lijepo poklapa sa onim gornjim stihom iz proroka Osije u kome se takođe govori da će ti ljudi živjeti sa/pred Bogom, i da će ga sve više (u)poznavati.

I na ovo ćemo se još vratiti.


Treći slučaj

Treće mjesto gdje se spominje "treći dan" je u davnijoj prošlosti, još kod Mojsija, neposredno nakon što su Izraleci izašli iz Egipta, u 19. poglavlju 2. Mojsijeve knjige u kojem ima nekoliko veoma zanimljivih simboličnih poruka. Ovde se kao i u prvom primjeru iz Evanđelja radi o višestrukim (višeslojnim) porukama, znači porukama koje imaju više tumačenja pri čemu sva mogu biti tačna:

I reče Bog Mojsiju: idi k narodu, i osveštaj ih danas i sutra, i neka operu haljine svoje; i neka budu gotovi za treći dan, jer će u treći dan sići Bog na goru Sinajsku pred svim narodom. (2. Mojsijeva 19,10-11)

I Mojsije siđe s gore k narodu; i osvešta narod, i opraše haljine svoje. I reče narodu: budite gotovi za treći dan. (2. Mojsijeva 19,14-15)

Pa da pažljivije pogledamo sve (sakrivene) poruke u ovim stihovima.

budite gotovi = budite spremni

Onima koji čitaju i proučavaju Sveto Pismo je poznato da "pranje haljina" simboliše duhovno čišćenje jer čiste haljine simbolišu svetost. Iz ovog primjera se lijepo može vidjeti jedna bitna stvar, a to je da samo Sveto Pismo na drugim mjestima (kao ono 1 dan = 1000 godina) daje tumačenje svojih simboličnih poruka, ("Sveto Pismo tumači samo sebe") i zato ga treba proučavati:

I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu: jer je svila pravda svetih. (Otkrivenje 19,8)

Ovo što je u prvom stihu Bog rekao Mojsiju za narod "osveštaj ih danas i sutra" je isto kao u prethodna dva primjera iz Evanđelja i iz proroka Osije. U Evanđeljima je Hrist djelovao i vaskrsao u toku tog prvog "dana" od 1000 godina, pa se za taj dan može reći "danas", a duhovno čišćenje naroda izraženo kroz "pranje haljina" tokom dva dana (danas i sutra) je kao ono u proroku Osiji "povratiće nam život do dva dana" jer se ljudi kroz duhovni rast i čišćenje vraćaju u život u Bogu.

A u sva tri slučaja je fokus na "trećem danu":

  1. Po Evanđeljima Hrist vaskrsava u treći dan (nadvladava smrt = vječni život) tj. pravi hrišćani kao dio Hristovog tijela u trećem milenijumu dobijaju vječni život, blagoslov, Božiju zaštitu
  2. Prorok Osija kaže da će "treći dan" Bog podignuti ljude koji se prije toga vrate Bogu
  3. Mojsiju se kaže da će u "treći dan Bog sići pred narod", tada je Bog tom narodu objavio da će biti njihov Bog, da će ih voditi, biti uz njih i sa njima

Ovo sve je povezano sa tzv. Sudnjim Danom sa više strana, a zanimljivo je kako se baš ovde u ovom istom poglavlju kod Mojsija nagovještavaju burni događaji koji će biti tako "bučni" da će svi čuti za njih, da će se narod (u)plašiti, i da će se ti događaji odigrati na početku trećeg dana, u jutro trećeg dana, tj. na početku trećeg milenijuma po relaciji
1 dan = 1000 godina:

A treći dan kad bi ujutru gromovi zagrmješe i munje zasijevaše, i posta gust oblak na gori, i zatrubi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji bijaše u okolu. Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga. (2. Mojsijeva 19,16-17)

U Svetom Pismu se koristi poređenje rađanja djeteta kada se želi ukazati da velikoj radosti i olakšanju prethode muke i bolovi. Tako je i sa velikim promjenama na Zemlji, tim prije što su mnogi ljudi i mnoge nacije opterećene lošom karmom tj. imaju na sebi dosta loših djela koje po zakonu "šta siješ to ćeš požnjeti" moraju otplatiti, moraju izmiriti dugove. Iz više izvora se može doći do podatka da je sada na Zemlji dosta toga ubrzano, u nekim objavama-knjigama pisanim 80-tih godina je rečeno da će se vrijeme ubrzavati, da će ljudima djelovati da vrijeme sve brže "leti", što su mnogi i primjetili i danas primjećuju, takođe je rečeno da se karma ubrzava, da ljudi dosta brže dobijaju "platu" za ono što rade, da im se brže vraća sve što treba da im se vrati.

Kao što smo već naveli u prethodnom stihu se pominje "jutro trećeg dana", da tada "gromovi zagrmješe i munje zasijevaše", znači na početku trećeg dana, što se može posmatrati kao početak trećeg milenijuma, stoji da će se tada dešavati burni događaji koji će "trubiti" na uzbunu, da će se narod uplašiti, i da će onda nakon toga narod biti izveden pred Boga. Već pomenuta i inače sve češće pominjana 2012. godina bi lako mogla da se ukopi u taj početak trećeg milenijuma ("jutro trećeg dana"), jer ona i jeste na početku trećeg milenijuma, u njegovu zoru. A i Hrist je vaskrsao u zoru "trećeg dana", pa se može očekivati duhovno buđenje pravih hrišćana (koji čine tijelo Hrista) u ovom i narednom periodu.

Naveli smo da ćemo se vratiti na neke stvari.

Kod proroka Osije je rečeno:

Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim. Tada ćemo poznati Boga i sve ćemo ga više poznavati. (prorok Osija 6,2-3)

Ovo "tada ćemo poznati Boga i sve ćemo ga više poznavati" koje se vezuje za "treći dan" kod proroka Osije kao i "vaskrsavanja Hrista" (ujedinjenje i duhovno uzrastanje pravih hrišćana) koje se takođe vezuje za "treći dan" u Evanđeljima, kao i silazak Boga pred narod i Božije obraćanje narodu u "treći dan" kod Mojsija, sve se to poklopilo i sa nekim novijim teorijama i saznanjima. Astrolozi govore o tome da je Zemlja ušla u period vodolije, i kažu da će to biti period opšteg buđenja duhovnosti, duhovnog preporoda, jačanje duhovnog pogleda na svijet, na čovjeka.

Pored njih o tome u novije vrijeme zanimljivo govore i Tibetanske lame u par tekstova koje smo pročitali, prenosimo jedan dio toga:

"Napominju da će tek posle 2012. naša civilizacija napokon razumeti da je dalji razvoj nauke i tehnologije u duhovnosti, a ne u materijalističkoj fizici i hemiji. Tada će tehnologija krenuti drugim smerom: ljudi će istraživati suštinu duhovnosti, vezu između tela i duše, više će izučavati reinkarnaciju, ali i na drugi način sagledati činjenicu da smo povezani jedni s drugima i svi zajedno - deo Boga."

Još jedna zanimljivost kada je u pitanju presuda za učinjena djela: Herkul Poaro, čuveni detektiv takođe zanimljivih inicijala ali i samog imena (H kao Hrist, HP kao Hrist Pravedni); Herkul kao sin Zevsa, najvećeg među grčkim bogovima, dakle Božiji sin i to omiljeni.
HP ima stil vođenja istage potpuno u skladu sa Svetim Pismom i Hristovom najavom, da će na Sudnji Dan biti svi okupljeni i da će im biti predstavljena njihova djela, i da će "svaka tajna biti otkrivena".
HP kada na kraju balade sve okupi, razotkriva svačije akcije i motive za te akcije dok dolazi do konačnog raspleta spletaka glavnog krivca koji je izvršio ubistvo (simbolički neprijatelja i ubice čovjeka), ali i svih ostalih... Simbolike samo sijevaju kako se čovjek dublje upušta u razmišljanja...

Sve ovo se sasvim lijepo uklapa, slaže i nadopunjuje. Sve više ljudi primjećuje da se ovih godina (posebno početkom trećeg milenijuma) "nešto dešava" iako to ne znaju objasniti, ali vide da se stvari pogoršavaju ubrzanije nego ikad, sa tendencijom da bude sve još gore, što će vjerovatno i biti, ali samo do određene tačke koju će Otac, Sin, Duh Sveti, Sile Nebeske dozvoliti.

Te nedaće i kataklizme (bolovi i muke) koje prethode buđenju ("rođenju djeteta") su najavljene. Svi ljudi, a i globalno kao nacije, moraju da izravnaju račune sa Bogom, a nekima su računi preveliki. To se sve više vidi i sve više postaje očigledno, u periodu zvanom Sudnji Dan, "dan suda", kada Sile Nebeske izravnavaju račune sa ljudima, a otuda je i "ubrzavanje karme" što mnogi primjećuju. Što se ljudi prije počnu pitati i tražiti odgovore oko ovih stvari i što prije poduzmu prave korake to će im biti lakše u nastupajućem periodu. A prave korake možemo pronaći u Svetom Pismu i drugim svetim spisima.

Sudnji Dan po Kur'anu

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice