logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Proročanstvo o propasti EU - djece uglja i čelika

 

(Spoznaja datira iz 2008. godine, ali sada je postala toliko aktuelna da je krajnje vrijeme da se objavi! Do ovog tumačenja se došlo kroz 8 načina proučavanja Svetog Pisma)


tekst postavljen 20.05.2010.


Kako je na više mjesta na ovom sajtu već naglašeno, mudrost i spoznaje mogu se pronaći na bilo kom mjestu, dovoljno je samo otvoriti um (tačnije dušu), oči, uši, nos, usta...sve prijemnike!
Ovog puta, impuls koji je razbacane "kockice" sklopio u mozaik je primljen preko legendarnog "Politikinog zabavnika" i to ni manje ni više nego na WC šolji! Kako ni u tim "intimnim trenucima" ne volim da gubim vrijeme, i kako mi inače hronično nedostaje vremena za čitanje u miru, kada sam (prije dvije godine) došao do svežnja "Politikinih zabavnika" koje je prethodni vlasnik pročitao i htio da ih se riješi, odlučio sam da ih jedan po jedan prelistam i pročitam najzanimljivije rubrike i tekstove... Zaista, "Politikin zabavnik" je ponovo na stazama stare slave!

Među brojevima koji su mi tako dopali šaka, našao se i broj 2877 od 30.03.2007. u kojem se nalazi prigodan tekst "Deca uglja i čelika", napisan povodom pola vijeka od 25.03.1957. kada je "Rimskim ugovorom" stvorena EEZ (Evropska ekonomska zajednica) koja je docnije prerasla u EU. Kako sam odavno alergičan na pro-europske tekstove, zamalo da ga preskočim. Pa ipak, snažan impuls i moja poslovična radoznalost su me natjerali da tekst ipak pročitam! I nisam se pokajao. To je bio vrlo dobar i detaljan pregled značajnih datuma iz razvoja "europske ideje", koji daje pregršt vrlo korisnih podataka, podataka koji pomažu da se EU pronađe u Svetom Pismu.

Čim sam počeo da čitam počelo je da "sijeva". Većina pojmova mi je bila već poznata, jer sam pripremajući se za državni ispit morao da učim i poglavlje iz "europskih integracija", ali sada se odjednom sve posložilo i povezalo: Daniel 2. poglavlje i dobro poznat Nabukodonosorov san o velikim svjetskim carstvima! Evo šta kaže taj čuveni san čije je tumačenje dato i u samom Svetom Pismu, ali ne do kraja (Daniel 2:29-45):

Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije, i onaj koji objavljuje tajne pokaza ti što će biti. A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega. Ti, care, vidje a to lik velik; velik bijaše lik i svjetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan bijaše na očima. Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi, golijeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala mjedena i zemljana, i satr ih. Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato, i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar, i ne nađe mu se mjesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju. To je san; a sada ćemo kazati caru što znači. Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krjepost i slavu; igdje god žive sinovi ljudski, zvjeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svijem tijem. Ti si ona glava zlatna. A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega; a potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svoj zemlji. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti. A što si vidio stopala i prste koje od kala lončarskoga koje od gvožđa, biće carstvo razdjeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomiješano s kalom lončarskim. I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno. A što si vidio gvožđe pomiješano sa kalom lončarskim, to će se oni pomiješati sjemenom čovječijim, ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom. A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka, kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno. (Daniel 2:29-45)

Mnogi su tumačili ovaj san, i pokušavali da ga primjene na aktuelna svjetska "carstva", više ili manje uspješno. Ali do sada niko nije povezao carstvo predstavljeno pomiješanim gvožđem i kalom (zemljom) sa EU, bar ne na ovakav način. A tekst iz "Politikinog zabavnika" ukazuje baš na ključnu, povezujuću kariku: ugalj (zemlja) i čelik (gvožđe). Naime, kako se u tekstu kaže, "pramajka" EU jeste ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik koji su 18.04.1951. u Parizu potpisale zemlje koje sačinjavaju kasniju "osovinu" EEZ (odnosno EU): Francuska, SR Njemačka, Belgija, Holandija, Italija i Luksemburg. Samo mala digresija, Bizmarkova, odnosno Vilhelmova Njemačka (prvi rajh) nastala je u drugoj polovini 19. vijeka ujedinjavanjem dotada razbacanih njemačkih državica, kneževina, kraljevina, vojvodstava, slobodnih gradova itd. snažnim ekonomskim povezivanjem zasnovanim baš na uglju i čeliku - nimalo slučajno.

I ugalj i čelik nastaju pod specifičnim uslovima iz gvozdene rude (gvožđa) i zemlje, baš onih elemenata koje prorok Daniel pominje odnsono koje tumači u Nabukodonosorovom snu kao carstvo na kraju vremena koje će biti skršeno...
Nabukodonosorov san u stvari predstavlja razvoj ljudske civilizacije država zapadnog, tačnije, "mediteranskog tipa", koje su tokom vremna postale (nametnute) kao standard u cijelom svijetu. Mediteranski tip država i upravljanja državom, postao je faktički civilizacijski model, i Nabukodonosorov san pokazuje sudbinu tog modela i zapadne, tačnije mediteranske civilizacije uopšte. Dakle, sa uništenjem EU nestaće i sadašnja zapadna civilizacija, i to tako što će se pojaviti nešto novo što će svojom pojavom jednostavno i prirodno prouzrokovati njen kraj. Evo kako to opisuje prorok Daniel!

Zlatna glava jeste babilonsko carstvo koje predstavlja pravi početak takvog načina organizovanja društva, koje je (tu se svi istorijski izvori slažu) započelo u delti Eufrata i Tigrisa i iz kojeg je izniklo carstvo znano kao Babilon. Nabukodonosor je dostigao vrhunac moći Kaldejsko-Asirsko-Babilonskog carstva, i zato mu Daniel s pravom i tumači da je on ta zlatna glava, kao personifikacija svog carstva.

Vrlo brzo ovo carstvo biva smijenjeno od strane Medo-Persijanaca koji su predstavljeni mišicama i prsima od srebra. Vrlo važno je uočiti da su oba ova carstva zasnovana na vladavini ratničke i svešteničke oligarhije i to su modeli koji su se otada provlačili kroz civilizacijska obličja koja su nastala kasnije.
Sljedeće veliko (mediteransko) carstvo jeste Grčko-Makedonsko Carstvo Aleksandra Velikog i "dijadoha", koje je preuzelo i smijenilo prethodno i ono je "mjedeno carstvo". Ovo carstvo je u "europsku i svjetsku baštinu" unijelo svoj autohtoni izum – parlamentarnu demokratiju!

Ali ubrzo nastaje dominacija sljedećeg carstva, Rimske Imperije, koje je predstavljeno gvozdenim golijenima, i za njega se kaže da će kao gvožđe TROŠITI i satirati sve! I zaista, baš u Rimu koji je praktično model i uzor za sva kasnija "carstva" na ovoj planeti (uključujući i SAD), začeće se principi kao što su: "divide et impera" (zavadi pa vladaj), "panem et circenses" (hljeba i igara, tačnije cirkusa), predstave o tome da je normalna pojava da su političari lažovi koji rade uglavnom u sopstvenom interesu, a počinju se pokazivati začeci potrošačkog i izuzetno pragmatično-praktičarsko usmjerenog društva, kako to i Danijelovo tumačenje potenciranjem riječi "trošiti" sugeriše.

Vrlo je znamiljivo to da Daniel ne pominje dalje neko novo, peto, carstvo nego samo prelazi na tumačenje šta znače stopala i prsti! Evo šta je razlog za to: kasnija carstva ne donose više ništa novo, nego su samo kombinacija principa koje su zadala prethodna 4 carstva, i mješavina su svega i svačega, ali se u suštini nadovezuju na tradiciju Rimske Imperije, i proizilaze iz njenih raspadnutih dijelova. Sada, na kraju vremena predviđenog za trajanje ove civilizacije, pojavljuje se takav jedan konglomerat, za koji se jasno kaže: "carstvo će biti nešto jako a nešto trošno" i "ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom". Kal, odnosno zemlja simbolizuje nacionalne države zasnovane na patriotizmu, dok je gvožđe simbol jedinstvene čvrste centralizovane vlasti koja je neophodna da se pod kontrolom drži tolika imeprija. I baš ta suprotnost, odnosno pokušaj da se zadrže nacionalne granice, a da se istovremeno pokuša svoriti jedinstvena imperija i jeste razlog zašto se EU nikad ne može stabilizovati i zašto će uvijek samo nositi sjeme svoje propasti... Drugi ugao gledanja na ovo da će "carstvo (EU) biti nešto jako a nešto trošno" pokazuje (što je i poznato) da postoji povelika neravnoteža između zemalja koje pripadaju Evropskoj Uniji u pogledu ekonomske razvijenosti, standarda, međunarodnog političkog uticaja. Najrazvijenije zemlje po BDP (GDP) parametru u EU su Njemačka, Velika Britanija i Francuska (tim redoslijedom) koje su mnogo razvijenije od, na primjer, Bugarske koja takođe pripada Evropskoj Uniji [4]. Samim tim neke zemlje su i podložnije krizama kao što je ova sada kriza u Grčkoj koja nikad nije bila među razvijenijim zemljama u EU. Dakle EU zaista jeste "nešto jaka a nešto trošna". Postoji izreka koja kaže "lanac je onoliko jak koliko i njegova najslabija karika" pa ako su dijelovi lanca "trošni" to može dovesti do lančane reakcije kidanja cijele konstrukcije (EU carstva), pa ne treba da čude nedavni naslovi u medijima koji kažu doslovno "Kriza Grčke bi mogla da izazove lančanu reakciju". Bitno je napomenuti i da su ove najrazvijenije EU zemlje i ranije bile razvijene, i to zato što su u pitanju kolonijalne sile koje su se bogatile i ravijale na grbači drugih naroda, što je "mentalitet" koji su donijele i u EU. Ni jedna od zemalja nije postala ekonomski i politički jaka samo zato što je ušla u EU. Nije onda ni čudno što se upravo Njemačka kao najrazvijenija zemlja u EU najviše prepala ove trenutne Grčke krize i da vodi glavnu riječ u očajničkom pokušaju oporavka Evropske Unije. Ali im taj pokušaj održavanja EU na životu neće uspjeti, što se i vidi iz ovog proročanstva.

Šta se misli pod "sjemenom čovječijim" ne mogu trenutno da odgonetnem, osim ako se ne radi o Slovenskim narodima, koji su uvijek bili podanici rimsko-likih imperija, ali nikad njihovi graditelji. Oni su prirodni graditelji i nosioci mnogo drugačijeg čovječnijeg koncepta državne organizacije (zasnovanog u principu na tzv. "prvobitnoj zajednici"), koji je do neke mjere ostvaren u SFR YU: samoupravljanje! Ali, svakako će se pokazati o čemu je riječ, ako nije to ili nije samo to.

Posebnu pažnju privlači ONO što će cijeli taj "veličanstven" lik (dakle "veličanstvene" civilizacijske tekovine) pretvoriti u prah i pljevu, i to TAKO što će udariti u stopala (EU) i skršiti ih, pa će onda nestati i zlato, i srebro, i mjed i gvožđe, odnosno, sve što je milenijumima građeno nestaće "kao pljeva koju raznese vjetar" i biće zamijenjeno nečim drugim, nečim što je predstavljeno KAMENOM. Ali vrlo je zanimljivo KAKO se pojavljuje taj kamen. On se sam od sebe odvali, bez ruku, dakle bez ljudskog truda i snovanja, bez revolucije, bez...Daniel tumači o čemu se radi: Bog podiže carstvo. A ako ga PODIŽE, znači da je prethodno bilo nisko, pa možda i poniženo! Dakle, to "carstvo" neće biti produkt nekog ljudskog preduzimanja, vizije nekog političkog pokreta, niti će nastati na način na koji su do sada nastajale države i carstva...Jednostavno, takav će biti SPLET OKOLNOSTI koji će dovesti do toga da se to jednostavno...desi! Ko je taj kamen i šta je...vidjeće se! Na drugim mjestima u svetom Pismu može se dešifrovati šta je to, a ovdje daje samo odrednicu gdje: radi se o GORI. Podsjećam, riječ Balkan znači: "šumovite gore". Govori se da će ta "gora" na kraju "ispuniti svu zemlju". Dakle, jednostavno, "to" će se proširiti na cijelu planetu i zamijeniti sadašnji način organizacije društva, zasnovan na zapadnoj civilizaciji.

Da je kamen zaista baš prostor bivše YU, svjedoči prorok Zaharija. Ovde je potrebno napomenuti da su spozanje koje slijede a koje se nalaze u proročanstvima proroka Zaharije dobijene još 1992. godine, dakle dosta prije ovih spoznaja o propasti Evropske Unije, ali se sa njima savršeno uklapaju i nadopunjuju, što se lijepo vidi u nastavku izlaganja. Dakle u 12 poglavlju prorok Zaharija govori ovako:

Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu. I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedbudu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj. U taj ću dan, govori Bog, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni; i otvori ću oči svoje na dom Judin, i oslijepiću sve konje narodima. Te će govoriti glavari Judini u srcu svom: jaki su mi stanovnici Jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim. U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu. (Zaharija 12,2-6)

Da se ovo što je napisano u Svetom Pismu i na ovom i na drugim mjestima može primijeniti baš na SFR YU, vidi se iz samog značenja riječi "Juda" jer to ime jednog od Jakovljevih sinova, kasnije jednog Izraelskog plemena, a još kasnije jedne od dvije države na koju se Izraelsko carstvo raspalo nakon cara Solomona, dolazi od glagola "slaviti", tako da naziv zemlje/države Juda doslovno može da se prevede sa "Slavija". Pored toga, vrlo je interesantna "podudarnost" da su YU oni koji su je voljeli, odmilja zvali "Juga", što je jako slično imenu Juda, pogotovo kada se malo poigramo i pomiješamo ćirilicu i latinicu, odnosno latinično "g" pročitamo onako kako se isti slovni oblik čita na ćirilici pa se od latiničnog Juga dobije Juga!
Da ne bude nikakve nedoumice da se ovo odnosi na YU, potrebno je primijeniti malu egzibiciju sa ova dva slova sa međunarodne oznake za SFRJ, i na vrlo jednostavan način, doći do "čaše za opijanje svim narodima unaokolo" , tačnije pehara gnjeva Božijeg koji se pominje na mnogo mjesta u Svetom Pismu:

YU → YU

I na kraju još jedan vrlo upečatljiv dokaz, zaista nedvosmisleno ukazuje baš na SFRJ identifikujući njen grb, na sljedeći način:

U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima... (Zaharija 12,6)


SFRJ


Međutim, šta sa Jerusalimom? Ako je YU Juda, gdje je onda Jerusalim? Jerusalim je "grad mira" i isto tako "Davidov grad". Dakle gdje je David (onaj kojeg proroci najavljuju da će doći, i to proroci mnogo poslije Davida cara Izraela iz Svetog Pisma) tu je i Jerusalim...Uzgred, mnogi tumači Svetog Pisma su, nemajući drugačije objašnjenje za tog Davida, mislili da se te najave odnose na Isusa Hrista. Međutim, to nije tačno, ta se proroštva jednostavno još nisu ispunila. To se odnosi na Mesiju kojeg i Jevreji još čekaju, jer oni nikad nisu ni priznali Isusa Hrista za Mesiju: oni su očekivali cara koji će ih osloboditi i učiniti moćnima, a ne duhovnog učitelja koji će im spočitavati koliko su zabrazdili u svom poimanju Boga, čovjeka i njegove uloge na Zemlji...Oni su čekali i još čekaju nekoga ko će im pomoći da zbace okove mrskih zavojevača i ko će ih učiniti faktičkim vladaocima svijeta, i nikad nisu niti će razumjeti ulogu koju je Isus Hrist u tome imao i ima, a nisu ni razumjeli da se na njima to proročanstvo neće nikad ni ispuniti, nego da je ta uloga namijenjena nekom drugom, ili trećem (ako i drugi zabrazde i zabrljaju kao i oni).

Vratimo se Jerusalimu. U ovom istom poglavlju u kojem se daje nevjeroavtno mnogo vrlo zanimljivih detalja o današnjim vremenima, kaže se i ovo:

...a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu. (Zaharija 12,6)

Ako se radi o jednom svima znanom Jerusalimu, ova rečenica nema baš nikakvog smisla. Pa ipak, kada eliminišemo ustaljene predstave, i pročitamo šta je ovim zaista rečeno, uviđamo da postoji Jerusalim koji je nama poznat i koji je fiksiran, i drugi Jerusalim koji mijenja svoje mjesto (i apostol Pavle je znao za to i govorio baš o tome) pa će eto, u vrijeme događaja koji se ovdje pominju "Jurusalim još uvijek biti na svom mjestu...", ali se iz toga izvodi i nenapisani ali nedvosmislen zaključak da će kasnije biti NA NEKOM DRUGOM MJESTU. Dakle, i ono što se odnosi na Jerusalim u prvim citiranim stavcima, primjenjuje se na neko drugo mjesto koje je još skriveno, ali smo ga mi otkrili na druge načine.

Dakle, sve ovdje rečeno, odnosi se na prostor bivše YU, na brdoviti Balkan, i to će biti onaj kamen koji će smrviti EU i prouzrokovati kraj danas dominantne civilizacije, i donijeti nešto novo što će se proširiti po cijelom svijetu!

Uostalom, nije li SFR YU, dok je bio živ TITO, i dok njeni neprijatelji još nisu imali snage da je unište, bila nosilac MIRA u svijetu i bila kroz pokret nesvrstanih vjesnik malim i potlačenim narodima da mogu da se na ravnoj nozi nose sa velikim imperijalnim silama.
Ovdje se kaže da će:

ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, ... proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo... (Zaharija 12,6)

što znači da će na kraju YU krize doći ne samo do obnavljanja YU u prijašnjim granicama, nego će nova YU obuhvatiti i sve svoje bivše susjede.
Ili ako ćemo po onoj Titovoj izreci da je YU okružena BRIGAMA (Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, Austrija, Mađarska, Albanija), evo kako će se YU riješiti tih "briga": tako što će ih "progutati".
Čudne li "podudarnosti" da je i Juda iz Svetog Pisma imala sedam susjeda koji su joj zlobili i bili briga, jer u Pslamima Davidovim kaže se ovako:

Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje, kojim te ružiše, Gospode! (Psalam 79,12)

Malo kasnije, kaže se i ovako:

Gospode, Bože nad vojskama! dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj? Hraniš ih hljebom suznijem, i pojiš ih suzama trostrukom mjerom (1. sv. rat, 2. sv.rat, 3. građanski rat u kojem je nestala SFRJ). Učinio si da se oko nas svađaju susjedi naši, i neprijatelji se naši smiju među sobom. (Psalam 80, 4-6)

Kako prikladno za SFRJ, i kako vijerno prikazuje njenu sudbinu. Pa ipak, Sveto Pismo najavljuje neočekivani preokret, kako je već rečeno.
Da se granice nove YU zaista protežu od Crnog do Tirenskog mora i od Švarcvalda do Kipra, može se pronaći na drugom mjestu u svetom Pismu, ali to je već druga priča i drugi pronalazak, iako je, naravno, sasvim saglasan sa ovim.

Analizirajući dalje tekst 2 poglavlja knjige proroka Daniela, zapaža se da se Danielu (ili prevodiocu Đuri Daničiću, jer drugi prevodi kažu ipak drugačije) pri prepričavanju sna potkrala jedna "greška". Naime, iako je ranije rekao da su stopala od pomiješanog gvožđa i zemlje, sada kaže da kamen udara u stopala od pomiješane mjedi i zemlje...To potencira baš činjenicu da je EU zasnovana na vrlo važnoj tekovini mjedenog tj. grčkog carstva - DEMOKRATIJI! Uopšte nije bitno da li se radi o prevodiočevoj "omaški" ili ne, ipak se radi o najrasprostranjenijem prevodu na našem području, i sasvim je sigurno da je na taj način ONAJ koji kroz Sveto Pismo upućuje poruke, htio da ukaže baš na ovo što sam ovdje rekao. Ima i još nešto što je karakteristično za EU (i SAD) i što se iz EU sada pokušava nametnuti i drugima: prihvatanje homoseksualnosti kao "normalnog" i "prihvatljivog" ponašanja. To je tipična tekovina grčke kulture, koja je bila prisutna i u Rimu, ali je nestala sa početkom dominacije hrišćanstva kao državne religije nakon Konstantina. Sada je i ta "tekovina mjedenog carstva" vaskrsla, i biće satrta.

Dakle, sasvim je izvjesno da je po Svetom Pismu izuzetno glupo trčkarati za EU, pogotovo nama koji smo na brdovitom i šumovitom Balkanu, jer je nama određena sasvim drugačija uloga... KAKO su Sile Nebeske naumile da taj posao izvedu, to ostaje da vidimo, ali nema sumnje da će biti kao što je rečeno u proroku Habakuku (Avakum):

Pogledajte po narodima i vidite, i čudite se i divite se, jer ću učiniti djelo u vaše dane kojega nećete vjerovati kad se stane pripovijedati. (Avakum 1,5)

ili kako kaže prorok Isaija:

Jer će Bog ustati kao na gori Ferasimu, razgnjeviće se kao u dolu Gavaonskom, da učini djelo svoje, neobično djelo svoje, da svrši posao svoj, neobičan posao svoj. (Isaija 28,21)

A za one koji i dalje misle da su narodi na ovom području "previše mali i beznačajni u svjetskim okvirima", iako se po svemu ovdje izrečenom a i po drugim proročanstvima vidi da nismo, evo još jedan stih proroka Isaije:

Od maloga će postati tisuća i od nejakoga silan narod; ja Bog brzo ću učiniti to kad bude vrijeme! (Isaija 60,22)

Ko ima uši da čuje neka čuje!


Slobar

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice