logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Dešifrovanje broja 666 (odnosno 999)

 

Do ovog tumačenja smo došli kroz 8 načina proučavanja Svetog Pisma.

 

Dolazi vrijeme, i već je nastalo, da se mnoga uvriježena i ukorijenjena, ali iskrivljena shvatanja, mijenjaju ili odbacuju. Jedna od stvari koja se bespogovorno prihvata kao takva bez ikakvog razmišljanja je i ta da je broj 666 broj kojim se označavaju satanske, neprijateljske sile, sile koje se opiru i bune protiv Tvorca.
U Svetom Pismu, u knjizi Otkrivenja, te sile su oličene u nekoliko zvijeri i na jednom mjestu se taj broj, mada malo nejasno dovodi u vezu sa jednom od njih. Evo kako tamo piše:

Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest. (Otkrivenje 13:18)

Ovaj stih je podloga za faktičku dogmu da je broj 666 satanski.
Mnogi ljudi su pokušavali da numeričkim istraživanjima i povezivanjima dešifruju neke osobe kao izaslanike satane. Tako postoji nekoliko takvih obračuna koji npr. papu (i pape uopšte) kodiraju sa brojem 666, Napoleon je takođe bio predmet slične računice i mnogi drugi koje je neko nekada označio kao istorijske negativce.
Nekad su ta dešifrovanja bila ubjedljivija a nekad vrlo nategnuta, ali čini se da su u svojoj osnovi promašena, jer značenje samog broja koji je osnov tih izračunavanja, uopšte nije dobro shvaćen.
Grčka pravoslavna crkva je svojevremeno protestvovala zbog masovnog uvođenja bar-koda koji je navodno zasnovan na formuli "666" (mada i nije sasvim jasno kako su došli do takvog zaključka), u čemu su oni vidjeli znak sotonske prevlasti, iako je u pitanju vrlo dobro tehničko rješenje kojeg se treba odreći tek kada se pronađe bolje.
Uostalom, nije zabilježeno da se iko u Grčkoj pravoslavnoj crkvi bunio kada je Grčka pristupala NATO savezu ili kada je formirana EU, iako se ove tvorevine stvorene u suštini za dominaciju i porobljavanje vrlo jasno i ubjedljivo mogu pronaći kao neka od zvjerskih obličja knjige Apokalipse (tj. Otkrivenja).
Ali o tome na drugom mjestu.

Evo sada šta smo pronašli o broju 666 i što nam izgleda mnogo bolje utemeljeno u Svetom Pismu.
Naime, u Otkrivenju piše da se broj Zvijeri treba izračunati, dakle tek dobiti, a da je 666 samo pripomoć i putokaz za to.
Broj 666 je broj nesavršenog čovjeka, nesavršenog ali od Boga stvorenog sa namjenom da se usavršava.
Pravi broj Zvijeri je broj izopačenog čovjeka dakle (i bukvalno) izvrnuti broj 666 tj, broj 999.
Po Pismu ono što Tvorac od čovjeka hoće je da ga dobrovoljno slijedi i da mu se približi, jer je čovjek stvoren suštinski dobar i to dobro treba da se razvije i donese puni plod donoseći savršenstvo u dotad (namjerno) nesavršeno (ili bolje nepotpuno savršeno) biće. To je 666.

Ono što neprijatelji čovjeka (i oni koji se suprote stvaranju, a pogotovo gospodovanju čovjeka na Zemlji) tvrde i hoće da dokažu je da je čovjek u suštini pokvaren i zao, nedostojan onoga što mu je Tvorac odredio i nastojeći to da dokažu rade na izopačenju čovjeka. Žele da dokažu da je Tvorčev plan sa čovjekom promašaj i da čovjek nije dostojan mjesta koje mu je namijenjeno. To je 999 (izvrnuti, izopačeni 666).

Ali otkuda tvrdimo da je to baš 999?
Problem čovjekovog otpada od Boga simbolički je prikazan na samom početku Svetog Pisma, pa je sasvim prirodno da se tamo može potražiti i odgovor na ovo pitanje.
U rajskom vrtu, Edemu, kada je zapovjeđeno Adamu da se ne dotiče drveta poznanja dobra i zla, rečeno mu je da će umrijeti u isti dan u koji to učini.

I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu; Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš. (1. Mojsijeva 2:16,17)

Kao što znamo, Adam je umro, ali tek 930 (naših) godina poslije. Eda li je Bog lažov što mu je rekao da će umrijeti u isti dan? Ili je nešto drugo u pitanju? Nešto je drugo, naravno. I u Svetom Pismu i u Kuranu stoji ovo (prenijeću iz Pisma):

Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan. (2.Petrova 3:8)

Dakle Bog je Adamu rekao da ako ga ne posluša isti dan (od 1000) godina mora umrijeti. Ali pošto je trebao da umre isti dan, to znači da je mogao da živi maksimalno 999 godina. Kako je poznato da je đavolovom zavišću prema čovjeku smrt došla na svijet (jer su Eva pa Adam podlegli kušnji i zamci koju im je Neprijatelj ljudi spremio), jasno biva da ako je neki broj pečat ili šifra njegovog djelovanja na Zemlji onda je to 999 a ne 666 kao što mnogi misle.
Ili još preciznije to je isti broj (ili šifra), ali zavisno kako se posmatra odozgo ili odozdo. I nije li sve u našem svijetu tako, stvari su takve kakve jesu, ali samo naš pristup određuje da će biti pozitivne ili negativne.

Međutim, ne treba gubiti iz vida činjenicu da u vrijeme kada je pisano otkrivenje u Sredozemlju nisu bili u upotrebi arapski brojevi (koji su danas standard u svijetu), nego rimski. Kada se ista ovi brojevi posmatraju u rimskoj notaciji, dolazi se do zanimljivih simbolika:

666 = DCLXVI
999 = IM

Broj 666 sadrži sve rimske brojeve (znamenke) osim najvećeg (M) i to gledano zdesna nalijevo u ravnomjernom rastućem nizu koji završava sa D (koji bi u našem jeziku mogao da predstavlja D kao duhovnost, tj. duhovnog čovjeka), ali bi taj nedostatak "M" (tj. znamenke najveće vrijednosti) potvrđuje baš ono što smo i pronašli: da je 666 jednostavno broj nesavršenog čovjeka. Ravnomjeran rastući niz ovog broja predstavljenog rimskim znamenkama pokazuje simbolički evolucioni put čovjeka, a arapska predstava sa "tri šestice" je sasvim saglasna tome jer broj tri simbolizuje razvoj, evouluciju (po kabali), broj 6 simbolizuje stvaranje, a po pitagorejskim filozofima i kabalistima dušu čovjekovu, tako da cjelokupna simbolika broja 666 jeste: "razvoj (evolucija) Tvorčevog stvaranja i duše čovjekove".
Broj 999 sadrži najveći (M) i najmanji (I) broj (odnosno znamenku) rimskog sistema i to zdesna nalijevo gledano prvo najveću pa najmanju koja simbolizuje pad sa visokog na niski položaj (pad sotonskih sila), kao i onu Hristovu izreku "prvi će biti posljednji i posljednji prvi"!
Da ne bude nikakve proizvoljnosti, u 12. poglavlju (u, gle čuda, 9-tom stihu) Otkrivenja je taj pad jasno i opisan:

I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom. (Otkrivenje 12:9)

Grafička predstava broja 999 je izopačen (izokrenut) broj 666, dakle simbolizuje sile koje se suprote razvoju čovjeka i stvaranja. Sve se slaže!

Ako sada pogledamo ponovo kako je u Otkrivenju rečeno

Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest. (Otkrivenje 13:18)

vidi se da u jednom te istom broju postoje dva značenja, ili još bolje da se jedna te ista predstava broja može gledati na dva načina i dobiti dva suprotna simbola 666 i 999. Činjenica da se ovakvo jasno poklapanje dobija tek kada se gleda arapska predstava ovog broja (brojeva) govori da je ova poruka kodirana za vrijeme kada će u svijetu dominirati arapski brojevi, iako se sibolika sasvim slaže i u rimskoj prestavi, ali je manje uočljiva na prvi pogled.

Poznato je da je najjače oružje manipulacija sa ljudima upravo odvlačenje pažnje i stvaranje iluzija koje služe da oblikuju svijest ljudi i upregnu ih za svoje potrebe. Zato se ljudima podmeću neka vjerovanja i oblikuje im se svijest (marketinške kampanje su najzorniji primjer za to) da se s njima jednostavno može upravljati i upregnuti njihovu energiju u sopstvene ciljeve, od potrošačkih do političkih i "vjerskih".
Ali zato ima Sveto Pismo, i u njemu sve piše ko hoće da čita i traži, zato postoji Duh Sveti i kontakt sa duhovnim osobama iznutra i spolja koji nam stalno šapuću šta je dobro a šta nije, šta je istinito a šta je lažno.
Nažalost, ljudi su često vrlo brzopleti u čitanju svega pa i Svetog Pisma, a mnogo više umuju i konstruišu a da nisu savladali ni abecedu Svetog Pisma. Bolje je više čitanja, a manje umovanja, kockice će se već složiti jer ih Duh sam slaže bez mnogo našeg mudrovanja. Naše je samo da mu svojim radom pokažemo htijenje, trud i želju da dođemo do spoznaje.

Uzgred, da li ste znali da je glavni telefonski broj opštine Banja Luka (centrale) decenijama bio (2)12-666? Nekoga bi to možda uznemirilo i mogao bi pomisliti da to znači Bog zna šta loše i moguće je da je zato neko bio sretan da se taj broj zamijeni, a u stvari je sasvim suprotno.

 

Dodatak (17.05.2011.)

Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovijem, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I bi tako. I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro. Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji. I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu. A svemu zvjerinju zemaljskom i svjema pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako. Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti. (1. Mojsijeva 1,24-31)

Šesti dan 6 Bog je stvorio

Zvijeri 6

Stoku 6

Sitne životinje 6

Čovjeka 6

Gospodara riba morskih, ptica nebeskih i zvjerinja 6

Broj 6 je broj:

Zvijeri,

Čovjeka,

Gospodara

I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji. (1. Mojsijeva 1,25-28)

Numerički prikaz ovoga je 666, ali:

Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. (1. Mojsijeva 1,31)

U svojoj pravoj prirodi

Zvijer 6 je stvorena dobra, ali kada se priroda okrene naopako dobije se Zvijer 9

Isto

Čovjek 6 sa izvrnutom prirodom

Čovjek 9

Isto

Gospodar 6 (koji ne gospodari po uputama – dobro) izvrće se i postaje

Gospodar 9

Namjena zvijeri, čovjeka i gospodara je bila veoma dobra, imali su svoje vrste, svoju namjenu i trebali su da se rađaju i množe.

Međutim, zvijer se izobličila kao i čovjek i čovjek je postao kao i zvijer pa je izvrnuo i svoju ulogu gospodara. Međusobna povezanost ovog troga se može prikazati kao 999.

Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog; (1. Mojsijeva 3,1)

(od zvijeri je krenulo, ona je svojim lukavstvom izvrnula svoju prirodu),

A zmija reče ženi: nećete vi umrijeti; nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro što li zlo. I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi. (1. Mojsijeva 3,4-6)

 

 

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice